Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

Inför kyrkovalet har vi ställt några frågor till alla nomineringsgrupper som ställer upp i kyrkovalet till kyrkofullmäktige i Lidingö församling. Såhär svarar Daniel Larson huvudkandidat från Arbetarepartiet – Socialdemokraterna.

Beskriv ditt engagemang i Lidingö församling och Socialdemokraterna
Jag är vice ordförande i Lidingö församlings kyrkoråd och har varit gruppledare för Socialdemokraterna i kyrkofullmäktige sedan 2010. Jag är även gruppledare för s-gruppen i stiftsfullmäktige i Stockholms stift, vice ordförande i stiftsstyrelsen, ledamot i kyrkomötet och ersättare i kyrkostyrelsen.

Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en öppen och solidarisk folkkyrka som riktar sig till alla delar av samhället, över generationer och genom olika skeenden i livet.

Jag är troende och har vuxit upp i ett kristet hem, men det finns lika många relationer till kyrkan som det finns medlemmar. Församlingen har medlemmar som delar livets stora händelser vid dop, konfirmation, vigsel och begravning, deltar i gudstjänstlivet, deltar i eller tar del av kulturverksamheten. Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande. Församlingen ska vara öppen för alla, inbjuda till delaktighet och en varm gemenskap.

Vilken är Svenska kyrkans viktigaste uppgift enligt dig?
Kyrkans viktigaste uppgift uttrycks i kyrkoordningen: ”att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas”. Vi lever i en tid där klyftor mellan människor ökar och den psykiska ohälsan tilltar. Vi verkar för en socialt hållbar kyrka och vill se ett samhälle som håller ihop och ger människor hopp och framtidstro. Kyrkan har en viktig uppgift att fylla och kan genom att stå upp för människovärdet utveckla sin roll i förhållande till välfärdens uppdrag och ansvar. Genom att verka för upprättelse och rättvisa samt ett ökat engagemang inom det diakonala arbetet är det möjligt att bidra till att ensamhet och utanförskap bryts.

Vi blir dagligen påminda om att människor, bland annat till följd av krig, förtryck, klimatförändringar och pandemier, lider nöd. ACT Svenska kyrkan bedriver ett otroligt viktigt biståndsarbete för att försvara människors rättigheter och värdighet runt om i världen.

Vilken är den viktigaste frågan som du brinner för här i Lidingö församling?
Jag vill att arbetet med barn- och unga sätts i fokus. Församlingen ska försöka nå och möta barn och unga där de finns och en avgiftsfri konfirmationsundervisning/läger ska fortsatt erbjudas. Barn och unga ska i alla åldrar och oavsett bakgrund ges utrymme och vara en självklar del av församlingens nutid, för att på så sätt kunna bli församlingens framtid.

Jag vill även att församlingen ska bli ett föredöme som arbetsgivare. Vi Socialdemokrater har sedan länge ett stort engagemang och driv i dessa frågor vilket gett positiva resultat och vi kommer att fortsätta att ge tid och kraft åt att utveckla det strategiska förebyggande arbetsmiljöarbetet. De anställda ska ha rätt till kompetensutveckling och församlingen ska fortsätta utveckla ett ledarskap som förutsätter jämställdhet och de anställdas delaktighet. Församlingens ledarskap och medarbetarskap ska präglas av förtroende och öppenhet, gemenskap och samarbete, engagemang och meningsfullhet, samt ansvarstagande och initiativtagande.

Hur ser Svenska kyrkan på Lidingö ut om fyra år, om du får bestämma?
Då blir församlingen uppmärksammad som den goda mötesplatsen där mötesplatser och verksamheter ger kraft och inspiration. Alla som söker sig till församlingen känner sig välkomna och värdefulla. Barn- och ungdomsverksamheten är fortsatt avgiftsfri. Församlingen har blivit känd som ett föredöme som arbetsgivare. Att kollektivavtal finns och schysta villkor råder i hela entreprenadkedjan i samband med köp av varor och tjänster säkerställs.

Församling har tagit flera steg i ett målinriktat hållbarhetsarbete syftande till miljödiplomering enligt Svenska kyrkans miljöledningssystem och bedriver en hållbar förvaltning av fastigheter och värnar Lidingös natur och allt det goda den ger. Församlingen har minskat sin miljöbelastning, har en effektiv energianvändning och vid upphandling av tjänster tydliggörs vikten av miljöhänsyn. Solceller har installerats, där så är möjligt och kyrkobyggnader, fastigheter, utemiljö och kyrkogård vårdas med hänsyn taget till klimat, miljö och biologisk mångfald.

Varför tycker du det är viktigt att engagera sig i Svenska kyrkan?
Jag är glad och stolt över det fina utbud av verksamheter som församlingen inbjuder till och vill verkligen uppmuntra alla till att ta del av det som erbjuds och även att själv bidra med ett eget engagemang.

Vi Socialdemokrater vill främja församlingens utåtriktade arbete och roll i civilsamhället. För att utveckla verksamheten i den riktningen vill vi stärka det omfattande ideella frivilligarbetet och värna medlemmarnas engagemang för kyrkan.

Lidingö församlings verksamhet ska planeras, följas upp och utvärderas utifrån det som står i kyrkoordningen om församlingens uppgift och syfte. Här finns en utgångspunkt för att engagera sig för rättvisa och jämlikhet, samt i klimat- och miljöfrågor.

Vårt valprogram syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för att församlingen ska vara den goda mötesplatsen på Lidingö, där medlemmars engagemang tas till vara och bidrar till att utveckla verksamheten och stärka gemenskapen.

Varför ska medlemmarna på Lidingö rösta på just er nomineringsgrupp?
Vi vill att Lidingö församlings gudstjänst- och musikliv vidareutvecklas och att barn, unga och vuxna inkluderas som resurser vid utformandet av gudstjänsterna, att äldres behov av gudstjänster och personliga möten fortsätter att värnas, samt att församlingen, för att nå ut med gudstjänster, andakter, konserter och information till fler, fortsätter utveckla den digitala kommunikationen och inbjuder till gemenskap via sociala medier.

Vi verkar för att kyrkan ska finns där i tider av oro, sorg och rädsla men också i tider av glädje och skratt. I tider av oro behövs ett hoppfullt budskap om medmänsklighet och solidaritet. Det är så vi vill bemöta de krafter som vill sluta kyrkan inåt och ställa grupp mot grupp.

Vi vill att Lidingö församling ska vara en kraft som tar kampen mot diskriminering i alla dess former, såväl inom den egna verksamheten som i samhället. Vi Socialdemokrater står upp för en öppen och välkomnande folkkyrka som bjuder in till en varm gemenskap – den goda mötesplatsen.


Vill du vet mer? Kontakta Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Webbplats: https://socialdemokraternailidingo.se/
E-post: kontakt@socialdemokraternailidingo.se
Tel: 070-477 48 94