Gravvårdssäkerhet

Det ingår i kyrkogårdsförvaltningens uppdrag att se till att våra kyrkogårdar är säkra att beträda både för besökare och arbetstagare. Av den anledningen testas gravvårdarnas stabilitet och säkerhet enligt en instruktion från CGK – Centrala Gravvårdskommittén.


Ansvaret att testa gravvårdarna ligger hos kyrkogårdsförvaltningen.
Ansvaret för att åtgärda eventuella problem med säkerheten ligger hos den enskilda gravrättsinnehavaren.

Lidingö kyrkogårdsförvaltning har anlitat en extern konsult för kontroll av gravvårdarnas säkerhet. Personal anställd av kyrkogårdsförvaltningen kommer närvara vid kontrollerna. Besiktningarna kommer ske etappvis i 5-årsintervall med start 2019. Gravrättsinnehavare till gravvårdar som kommer kontrolleras kontaktas innan besiktningen brevledes.

Alla stående gravvårdar som är högre än 30 cm ska genomgå kontrollen Gravvården ska tåla 35 kg (350 N) dragkraft åt båda håll. De får heller inte luta så mycket att tyngdpunkten ligger utanför vridpunkten. Gravvårdar som 30-150 cm höga ska ha minst två dubbar som är i godkänt skick.

Kontrollen följer nedanstående modell:

En gravvård som bedöms som farlig måste temporärt åtgärdas av kyrkogårdsförvaltningen genom att läggas ned. Ett brev skickas sedan till innehavaren med uppgift om vad som behöver åtgärdas och inom vilken tidsperiod. Gravrättsinnehavare ansvarar enligt begravningslagen kap. 7 3§ för gravplatsen och gravvården. Gravrättsinnehavaren bekostar återmontering samt de åtgärder som krävs för att stenen ska bli godkänd enligt CGK:s föreskrifter. En återbesiktning av icke godkända stenar kommer ske inom 6 månader.

Ordningslagen reglerar bland annat fastighetsägaren ansvar på offentlig plats. Av kap.3 3§ framgår följande:

1 stycket
Brister på byggnader, ställningar, skyltar och liknande anordningar som medför risk för skada på personer eller egendom på offentlig plats, ska avhjälpas utan oskäligt dröjsmål.

3 stycket
Ansvaret för att åtgärderna i första stycket vidtas vilar på ägaren eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe.

Denna paragraf i ordningslagen tillsammans med regleringen i begravningslagen fastställer ansvarsförhållandet mellan huvudman och gravrättsinnehavare.

Här hittar du CGK:s dokument rörande gravvårdssäkerhet